معرفی شرکت

ما در اگزا محصولات مرتبط با داده‌های حجیم را مبتنی بر جدید ترین تکنولوژی‌های کلان‌داده و هوش مصنوعی توسعه می‌دهیم. این تکنولوژی‌ها به اگزا این امکان را می‌دهد تا از متون فاقد ساختار و پیکربندی، دانش و معنا را استخراج نماید و اطلاعات نهفته در آنان را درک کند. ما در اگزا شکاف میان چگونگی برقراری ارتباط میان انسان‌ها و درک رایانه از آن را پر خواهیم کرد. به طوری که رایانه معنای جملات انسان‌ها را درک کند و آن را تحلیل نماید. با این تکنولوژی نظارت و بررسی بازخوردهای مخاطبان و مشتریان کسب و کار ساده تر خواهد شد. محیط کاری پویا، به‌روز و پرانگیزه و هم‌چنین فرصت ویژه فراگیری و توسعه شخصی از جمله ویژگی‌های بارز اگزا هستند.

چنانچه شغل مورد نظر در میان لیست فرصت های شغلی موجود یافت نشد، میتوانید رزومه خود را به شرکت ارسال کنید.

ارسال رزومه به شرکت

دورهمی های ماهانه

Powered By Hire.Camp